Most Popular Of Last Week

Search This Website

4 July 2017

GUNOTSAV 7 OFFICIALLY DATE (19,20,21 JANUARY ) AND CIRCULAR DATE-7-12-2016.

GUNOTSAV 7 OFFICIALLY DATE (19,20,21 JANUARY ) AND CIRCULAR DATE-7-12-2016.


HAJU SUDHI EK PAN VAKHAT ADHIKARIO DVARA MULYANKAN NA THAYU HOY EVI 4316 SHALAO CHE. AA SHALAO NE PRADHANYA APASHE.

Gunotsav  19 JAnuary thi 21 January na roj Yojashe.
◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆
◆◆◆◆◆◆◆◆●◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆
*.1 thi 5 ma vachan, ganan, Lekhan nu Mulyankankarvama aavshe.*.6 thi 8 ma Vachan , Lekahan , Ganan ni sathe OMR Sheet dvara lekhit mulyankan thashe.*.Dar varsh ni jem 30 % shalao ma Padadhikario dvara Mulyankan thashe.*.60 % Shaixanik Mulyankan, 20 % Bhautik ane 20% Sah Abhyasik Pravrutio dvara mulyankan*.aa vakhte 10 divas pahela OMR Sheet mokalvama aavshe. Je balak ni OMR Sheet na hot teni jan bija j divshe CRC ne karvani Raheshe.*.Haju Sudhi Ek pan vakhat Adhikario dvara Mulyankan na thayu hoy evi 4316 Shalao che. aa shalao ne Pradhanya Apashe.*.C ane D Grade vali shalao pan jovashe.*.Last Gunotsav ma A, A+ , B grade hoy tevi 1 shala levashe.Share This
Previous Post
Next Post

HAPPY TO HELP

0 comments: